คณะอนุกรรมการส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  1. เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Data Protection Officer :DPO)
  2. เป็นที่ปรึกษาให้กับส่วนงานในการกำกับของมหาวิทยาลัย ในการเตรียมความพร้อม เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 
  3. วินิจฉัยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของส่วนงานต่าง ๆ เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ
  4. เตรียมความพร้อม เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย