10 ประเด็นควรระวังสำหรับอาจารย์​เพื่อไม่ให้ละเมิด พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

เล่าสู่กันฟัง 10 ประเด็นที่อาจารย์ควรระวังเพื่อไม่ให้ละเมิด พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

  1. การประกาศคะแนนคะแนน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาให้แก่สาธารณะ
  2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา (เช่น ข้อมูลการขอทุน ข้อมูลความเจ็บป่วย) แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
  3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาต้องมีความปลอดภัย (ใช้แนวปฏิบัติ clear desk/clear screen)
  4. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น ในห้องเรียน ห้อง lab (อย่าให้เครื่องคอมพิวเตอร์จำ password และ ไม่ log in ค้างไว้ ทำให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้)
  5. การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไปยังผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือ ออกนอกมหาวิทยาลัยหาไม่มั่นใจ การแชร์ไฟล์ต้องมีความระมัดระวัง (การส่งข้อมูลผ่าน shared drive/email คือการส่งข้อมูลผ่านบุคคลที่ 3)
  6. ระมัดระวังการใช้ handy drive/ USB drive/ SD card ควรต้องมีการตั้ง password เพื่อเข้าถึงข้อมูลในไฟล์
  7. การยกตัวอย่างข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา หรือบุคคลอื่นเพื่อประกอบการสอน ต้องระมัดระวัง
  8. การบันทึกภาพนักศึกษา หรือ ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา (เช่น กระดาษคำตอบ) ไปใช้ในเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
  9. การให้ผู้อื่น (เช่น TA) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา (เช่น คะแนนเก็บ คะแนนสอบ)
  10. การทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาที่อาจารย์เก็บรักษาไว้