การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตอนที่ 1)

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาสามารถนำไปถูกประมวลผลได้ตามข้อยกเว้นทางกฎหมาย เช่น การประมวลผลตามสัญญา การประมวลผลเพื่อรักษาชีวิต/สุขภาพของนักศึกษา หรือ การประมวลผลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเป็นต้น นักศึกษาควรศึกษาสิทธิ์และกฎหมายนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองให้เข้าใจ ในตอนที่ 1 นี้ จะได้กล่าวถึง นิยามของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และข้อยกเว้นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

นักศึกษาสามารถศึกษา Privacy Notice ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จาก ประกาศ PrivacyNotice มหาวิทยาลัยเชียงใหม่